ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΛΤΕΣΙΝΗΣ, 14ος – 18ος αι. / PANAGIA VALTESINI, 14th – 18th c.

Η εκκλησία της Παναγίας Βαλτεσινής είναι τρίκλιτη βασιλική με ξύλινους στύλους στο διαχωρισμό των κλιτών, και έχει πιθανόν προκύψει από έναν αρχικό πυρήνα του 14ου αι. Σπαράγματα τοιχογραφίας του τέλους του 14ου αι. και παράσταση των αρχών του 18ου αι, στο χώρο της πρόθεσης αποτελούν τους βασικούς χρονολογικούς δείκτες προσδιορισμού του μνημείου.

The church of Panagia Valtesini is a three-aisled basilica with wooden pillars separating the aisles, possibly resulting from an original core edifice dating back to the 14th c. Mural fragments of the 14th c. and an early 18th c. depiction in the prothesis area are the main indicators for the dating of the monument.