ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ, 14ος – 19ος αι. / PANAGIA PERIVLEPTOS, 14th – 19th c.

Ο ναός της Παναγίας Περιβλέπτου ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με νάρθηκα, ο οποίος δε διαχωρίζεται εμφανώς από τα κλίτη με αποτέλεσμα μαζί με αυτά να δημιουργεί την εντύπωση ενός περιστώου. Στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αι. αυξάνεται το μήκος του δυτικά και κατασκευάζεται ξύλινη στοά κατά μήκος της νότιας πλευράς του. Οι τοιχογραφίες του 15ου διατηρούνται στο κεντρικό κλίτος, ενώ στον 18ο αι. τοποθετούνται οι παραστάσεις στον ανατολικό τοίχο του νότιου κλίτους, στην πρόθεση και τον ανατολικό τοίχο του ιερού. Εξαιρετικής τέχνης παλαιολόγειο επιστύλιο επέστεφε το τέμπλο, ενώ τώρα φυλάσσεται στο Κειμηλιαρχείο της Ιεράς Μητρόπολης. Επιγραφικές μαρτυρίες του ναού αποτελούν οι δύο αφιερωματικές επιγραφές από τις πρώτες δεκαετίες του 18ου αι.

 

The church of Panagia Perivleptos is a three-aisled basilica with a narthex which is not clearly separated from the aisles, thus altogether creating the impression of a peristyle. In the late 18th – early 19th c., its length was increased towards the west and a timber gallery was constructed along its southern side. There are 15th-c. mural paintings in the nave, while in the 18th c. depictions were placed on the eastern wall of the southern aisle, the prothesis and the eastern wall of the sanctuary. An exquisite Palaeologan architrave crowned the iconostasis and presently kept at the Relic Repository of the Holy Metropolis. Epigraphic testimonies for the church are the two dedicatory inscriptions from the first decades of the 18th c.