ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ, 15ος – 19ος αι. / PANAGIA GORGOEPIKOOS, 15th – 19th c.

Η Παναγία Γοργοεπήκοος αποτελεί στη σημερινή της μορφή, μετά τις επισκευές του 19ου αι., τρίκλιτη βασιλική με δίρριχτη στέγη, στην οποία ενσωματώνεται ο αρχικός βυζαντινός ναός καταλαμβάνοντας το χώρο του διακονικού. Διαπιστώθηκε ότι οι τοιχογραφίες του 15ου αι. που υπάρχουν στο ιερό καλύπτουν άλλες παλαιότερες. Ο ναός διατηρεί τοιχογραφικό διάκοσμο του 15ου αι. στην κόγχη και το μέτωπο της κόγχης του ιερού, και στον νότιο τοίχο του ναού.

In its present-day form, following repairs in the 19th c., Panagia Gorgoepikoos is a three-aisled basilica with a saddleback roof, incorporating the original Byzantine church in its diaconicon. It was found that the 15th-c. mural paintings gracing the sanctuary cover other, older ones. The church features 15th-c. mural decoration in its niche, on the front of the apse of the sanctuary, and on the southern wall.