ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, 14ος – 17ος αι. / PANAGIA EVAGGELISTRIA, 14th – 17th c.

Η Παναγία Ευαγγελίστρια ή Βαγγελίστρα είναι μία μονόχωρη εκκλησία με επάλληλες επεμβάσεις από τον 14ο μέχρι και τον 17ο αι. Διατηρεί το νότιο αρχικό τοίχο του 14ου αι., στον οποίο σώζονται δύο στρώματα τοιχογραφιών, των αρχών του 17ου αι. και του 1672.

 

Panagia Evaggelistria or Vaggelistra is a single-aisled church with later interventions between the 14th and 17th c. It retains the initial 14th-c. southern wall where two layers of mural paintings dating back to the early 17th c. and 1672 survive.