ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ, 17ος – 20ος / METROPOLITAN CHURCH OF STS PETER AND PAUL, 17th – 20th c.

Ο Μητροπολιτικός ναός των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου αποτέλεσε το «νέο» θρησκευτικό κέντρο της Βέροιας μετά την οριστική εγκατάλειψη της Παλαιάς Μητρόπολης και την μετατροπή της σε οθωμανικό τέμενος στα τέλη του 16ου αι.  Δεν αποκλείεται η εκκλησία στην οποία μεταφέρθηκε η έδρα της χριστιανικής μητρόπολης, να ήταν αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, υπόθεση αρκετά πιθανή εάν συσχετισθεί με την αφιέρωση του βορείου παρεκκλησίου του ναού στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Στη σημερινή της μορφή είναι μία τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με διαδοχικές επεμβάσεις και ανακαινίσεις μέχρι τις μέρες μας. Οι πρώτες μαρτυρίες για το ναό ανάγονται στο 17ο αι. και αφορούν εργασίες επισκευής χωρίς την έγκριση των οθωμανικών αρχών. Στα 1686 επισκευάζεται ο δυτικός τοίχος του, και στον επόμενο αιώνα, το 1728, στα χρόνια της αρχιερατείας του μητροπολίτη Ιωακείμ, χρονολογείται σύμφωνα και με τις επιγραφικές μαρτυρίες της δυτικής πρόσοψης, ο τοιχογραφικός διάκοσμος με τις παραστάσεις των τιμώμενων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και του Ευαγγελισμού, ενώ φιλοτεχνούνται επίσης ο επισκοπικός θρόνος,  ο άμβωνας και το ξυλόγλυπτο, επιχρυσωμένο τέμπλο.

The Metropolitan Church of Sts Peter and Paul constituted the “new” religious centre of Veria following the permanent abandonment of the Old Metropolis and its conversion into an Ottoman mosque in the late 16th c.  It is likely that the church where the bishopric seat was relocated was dedicated to the Annunciation of the Theotokos, an assumption quite likely, if associated with the northern’s chapel dedication to the Annunciation. In its present-day form, the church is a three-aisled timber-roofed basilica with successive interventions and renovations to this day. The earliest testimony to the church dates back to the 17th c. and concern repairs carried out without the approval of the Ottoman authorities. The western wall was repaired in 1686, while in the next century, in 1728, during the prelacy of Joachim, according to the inscriptions on the western façade, the mural paintings depicting Sts Peter and.Paul, and the Annunciation, the episcopal throne, the pulpit and the wood-carved, gold-plated iconostasis were created.