ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗ, 14ος – 18ος αι. / CHRIST ANTIPHONETES, 14th – 18th c.

Η μονόχωρη εκκλησία του Χριστού Αντιφωνητή, πιθανόν καθολικό μονής, είναι γνωστή από έγγραφο του 1326.  Διατηρεί ελάχιστες τοιχογραφίες των μέσων του 18ου αι. στην κόγχη και τον βόρειο τοίχο του ιερού. Στον 18ο αι. προστίθεται δυτικά ισοπλατής με το ναό χώρος, καταστρέφοντας τον δυτικό τοίχο.

 

The single-naved church of Christ Antiphonetes, possibly the catholicon of a monastery, is known from a 1326 document.  It retains a few murals from the mid-18th c. in the apse and northern wall of the sanctuary. In the 18th c., a space of equal width to the church was added to the west, following the demolition of the western wall.