Νέα

Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τις ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο – Φάση Β’»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο – Φάση Β’»,

ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» CPV: 19520000-7 (Πλαστικά προϊόντα)

ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ»  CPV: 39155000-3 (Έπιπλα βιβλιοθήκης),

ΤΜΗΜΑ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ» CPV: 39173000-5 (Μονάδες αποθήκευσης)

ΤΜΗΜΑ 4: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» CPV: 44212310-5 (Ικριώματα)

ΤΜΗΜΑ 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» CPV: 39713410-0 (Μηχανές καθαρισμού δαπέδων)

ΤΜΗΜΑ 6: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΩΝ» CPV: 44512930-0 (Εργαλειοφορείς)

ΤΜΗΜΑ 7: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» CPV: 42415100-9 Ανυψωτικά μηχανήματα)

Προϋπολογισμός τμήματος 1: 101.622,10 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προϋπολογισμός τμήματος 2: 100.604.10 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προϋπολογισμός τμήματος 3: 27.402,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προϋπολογισμός τμήματος 4: 2.900,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προϋπολογισμός τμήματος 5: 3.745,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προϋπολογισμός τμήματος 6: 1.514,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προϋπολογισμός τμήματος 7: 10.600,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ


Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 10-09-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 06-09-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).