Νέα

Λειτουργία του αρχαιολογικού πάρκου του «Νεκροταφείου των Αιγών – Βασιλικής Συστάδας των Τημενιδών» στη Βεργίνα

Σας ενημερώνουμε ότι το αρχαιολογικό πάρκο του «Νεκροταφείου των Αρχαίων Αιγών – Βασιλικής Συστάδας των Τημενιδών» θα είναι ανοικτό για το κοινόαπό την Τετάρτη 21/07/2021 και ώρες 10.00πμ. – 15.00μμ.

Λόγω του τρέχοντος σταδίου των εργασιών της δημιουργίας της έκθεσης του νέου μουσείου των Αιγών που απαιτούν αυξημένη παρουσία φυλακτικού προσωπικού, η επίσκεψη στο αρχαιολογικό πάρκο θα είναι δυνατή μόνον κατόπιν προσυνεννόησης με το αρμόδιο προσωπικό του Μουσείου Βασιλικών Τάφων Αιγών (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331092347).

Σημειώνεται ότι θα ισχύουν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλούς επίσκεψης του αρχαιολογικού χώρου.


ANNOUNCEMENT

We inform you that the archeological park of the “Cemetery of the Ancient Aigai – Royal Cluster of Temenides” will be open to the public from Wednesday 21/07/2021 and hours 10.00am – 15.00pm.

Due to the current stage of the creation of the exhibition of the new museum of Aigai, which requires increased presence of guardian staff, the visit to the archeological park will be possible only after consultation with the competent staff of the Museum of the Royal Tombs of Aigai (contact phone: 2331092347).

It is noted that all protocols for safe visits to the archaeological site will apply.


Αρχαιολογικό Πάρκο του «Νεκροταφείου των Αρχαίων Αιγών – Βασιλικής Συστάδας των Τημενιδών»