Νέα

Διακήρυξη Δημόσιου Τακτικού Διαγωνισμού για τη μετάφραση ψηφιακού περιεχομένου διαδικτυακής πύλης στην αγγλική γλώσσα

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό για τη «Μετάφραση ψηφιακού περιεχομένου διαδικτυακής πύλης στην αγγλική γλώσσα» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «Μεταφράσεις κειμένων και λημμάτων» του ΕΡΓΟΥ « Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος, από τις Αιγές στην Οικουμένη», CPV: 79530000-8 Μεταφράσεις Προϋπολογισμού 120.967,74€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 27-11-2020

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23-11-2020

Επισυνάπτεται η Περίληψη του Διαγωνισμού.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 101614

ΑΔΑ: ΨΖ6Υ4653Π4-ΑΒΣ