Συλλογή


Ορθογώνια πλάκα ψευδοσαρκοφάγου

Είδος: Ταφικά σύνολα
Χρονολόγηση: 11ος - 12ος αι.
Διαστάσεις: 150x68x10εκ
Υλικά κατασκευής: Μάρμαρο
Προέλευση: Βέροια, Συλλογή δίδυμου οθωμανικού λουτρώνα


Στην κύρια όψη παριστάνεται τριπλή τοξοστοιχία με τόξα από τριμερή ταινία, που στηρίζονται σε δίδυμους κιονίσκους με κόμβο στο μέσο.

Κάτω από το κεντρικό τόξο πλεκτός σταυρός λατινικού τύπου πατάει σε βαθμιδωτή βάση από την οποία εκφύονται κληματίδα με σταφύλια και ανθεμοειδή φύλλα.

Τον σταυρό πλαισιώνουν δύο αντίνωτοι αετοί. Οι σταυροί των πλευρικών τόξων διαμορφώνονται από τριμερή ταινία και εδράζονται σε ορθογώνιο βάθρο.

Από τη ρίζα τους φυτρώνουν κληματίδες που περικλείουν στους συστρεφόμενους μίσχους τους ανθέμια. Πουλιά στις επάνω γωνίες μεταξύ των τόξων και του πλαισίου, ενώ μεταξύ των μεσαίων τόξων λαξεύονται πολύφυλλα παραπληρωματικά ανθέμια.