Νέα

Επαναλειτουργία των μουσείων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19, επαναλειτουργεί τα μουσεία της αρμοδιότητάς της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια επισκεπτών και εργαζομένων, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υγείας.

Από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021, τα μουσεία μας θα λειτουργούν με το θερινό ωράριο και με προσωρινά, λόγω της κατάστασης, ελεγχόμενο αριθμό επισκεπτών, ως εξής:

Αρχαιολογικός Χώρος των Αιγών, Μουσείο των Βασιλικών Τάφων. Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. Μέγιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 30. Μέγιστος χρόνος παραμονής μέσα στο μουσείο: 90’.

Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας. Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. Μέγιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 20. Μέγιστος χρόνος παραμονής: 60’.

Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας. Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. Μέγιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 60. Μέγιστος χρόνος παραμονής: 90’.

Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας. Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. Μέγιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 20. Μέγιστος χρόνος παραμονής: 30’.

Οι επισκέπτες μας θα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες για την ασφάλειά τους:

 • Να φορούν υποχρεωτικά μάσκα.
 • Να κρατούν απόσταση, τουλάχιστον, δύο (2) μέτρων μεταξύ τους.
 • Επιτρέπονται ομαδικές ξεναγήσεις έως οκτώ (8) άτομα, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες, τέκνα) ή σχολικά τμήματα(ένα τμήμα κάθε φορά με ξεναγό). Πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των ξεναγουμένων. Συνιστάται η χρήση της ασύρματης ξενάγησης και πρέπει να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (τάμπλετς, ακουστικά, κλπ.).
 • Να απολυμαίνουν τα χέρια τους συχνά και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού του μουσείου για την ασφαλή τους κίνηση στον χώρο.
 • Να αποφεύγουν κάθε συνωστισμό μέσα στο μουσείο και στους βοηθητικούς χώρους.
 • Σε ειδικό φυλλάδιο που θα διανέμεται στο εκδοτήριο των εισιτηρίων, οι επισκέπτες θα λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για την επίσκεψή τους στα μουσεία μας.

Μετά την επαναλειτουργία των ανοιχτών αρχαιολογικών χώρων του Θεάτρου των Αιγών (ώρες επίσκεψης: Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00), του Νυμφαίου και του Θεάτρου της Μίεζας (ώρες επίσκεψης: Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00), με το άνοιγμα των μουσείων της Ημαθίας, οι αρχαιολογικοί θησαυροί στην καρδιά της Μακεδονίας  σας περιμένουν να τους επισκεφθείτε.

 • Επιτρέπονται ομαδικές ξεναγήσεις έως δεκαπέντε (15) άτομα, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες, τέκνα) ή σχολικά τμήματα (ένα τμήμα κάθε φορά με ξεναγό). Πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των ξεναγουμένων. Συνιστάται η χρήση της ασύρματης ξενάγησης και πρέπει να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (τάμπλετς, ακουστικά, κλπ.).

Η επίσκεψη και στα τρία μουσεία μας μπορεί να πραγματοποιηθεί με ενιαίο εισιτήριο, ενώ η είσοδος στους παραπάνω ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους είναι ελεύθερη.

Σας ευχόμαστε καλό, ασφαλές και χαρούμενο καλοκαίρι.


The Ephorate of Antiquities of Imathia, according to the health security protocols in order to curb the spread of COVID-19, is reopening the museums of Imathia, taking all the necessary measures for the safety of visitors and employees.

From Friday, May 14th, 2021, our museums will be open during the summer hours and temporarily, due to the situation, a controlled number of visitors, as follows:

Archaeological Site of Aigai, Museum of the Royal Tombs. Wednesday – Monday: 08:00-20:00, Tuesday: 12:00-20:00. Maximum number of visitors at a time: 30. Maximum stay in the museum at a time: 90 ‘.

Archaeological Museum of Veria. Wednesday -Monday: 08: 00-20:00, Tuesday: 12:00-20: 00. Maximum number of visitors each time: 20. Maximum stay time: 60’.

Byzantine Museum of Veria. Wednesday-Monday: 08: 00-20: 00, Tuesday: 12:00-20:00. Maximum number of visitors each time: 60. Maximum stay time: 90’.

The Old Metropolitan Church of Veria. Wednesday – Monday: 08:00-20:00, Tuesday: 12: 00-20:00. Maximum number of visitors each time: 20. Maximum stay time: 30’.

Safety instructions for visitors inside our museums:

 • The use a mask is mandatory.
 • Keep distance of at least two (2) meters between each other.
 • Group guiding is permitted up to eight (8) people, unless families are included (spouses/life partners, children) or a school class with one guide each time. The tour participants must always keep distances from each other, and must avoid any shared devices (tablets, hearings, etc.). The use of wireless tours is recommended. Sanitize your hands frequently and follow the instructions of the museum staff for your safe movement in the area.
 • Please avoid any overcrowding in the museum and auxiliary spaces.
 • In a special leaflet that will be distributed at the ticket office, visitors will receive all the necessary information and instructions for their visit to our museums.

After the reopening of the open-air archeological sites of the Theater of Aigai (visiting hours: Wednesday-Monday: 08: 00-20:00, Tuesday: 12: 00-20:00), the Nymphaeum and the Theater of Mieza (visiting hours: Wednesday-Monday: 08: 00-20:00, Tuesday: 12:00-20:00), with the opening of the museums of Imathia, the archeological treasures in the heart of Macedonia are waiting for you to visit them.

 • Group guiding is permitted up to fifteen (15) people, unless families are included (spouses/life partners, children) or a school class with one guide each time. The tour participants must always keep distances from each other, and must avoid any shared devices (tablets, hearings, etc.). The use of wireless tours is recommended.

The visit to all three museums can be done with a single ticket, while the entrance to the open-air archeological sites is free.

We wish you a pleasant and safe summer.