Νέα

Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων και δικτύου Η/Υ στο Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ» για τις ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο – Φάση Β’», 

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού» CPV:32321200-1 

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού» CPV: 31710000-6

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο – Φάση Β’»

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

Προϋπολογισμός τμήματος Α: 296.612,90 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προϋπολογισμός τμήματος Β: 30.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 16-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη και τα Παραρτήματα του Διαγωνισμού.