Νέα

Διακήρυξη Δημόσιου Τακτικού Διαγωνισμού για την αναβάθμιση και επέκταση συστημάτων ασφαλείας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό για την «Αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων ασφαλείας σε επιλεγμένους χώρους ευθύνης της υπηρεσίας», CPV:35120000-1 Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας και CPV :5061000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ασφαλείας, προϋπολογισμού 73.805,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 13-11-2018

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 07-11-2018

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

διακηρυξη με αδαμ_signed