ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 15ος – 18ος αι. / SAINTS THEODOROI, 15th – 18th c.

Δίκλιτη εκκλησία με δίρριχτη στέγη. Σώζει διαδοχικές τοιχογραφήσεις του 15ου, 17ου και 18ου αι. Ο βόρειος τοίχος, τμήμα του ιερού με την κόγχη και τμήμα του νότιου εξωτερικού τοίχου αποτελούν τα αρχαιότερα αρχιτεκτονικά λείψανα του ναού, ο οποίος στις οψιμότερες φάσεις επισκευών του κατά το 19ο αι. αποκτά ξύλινο γυναικωνίτη στο δυτικό τμήμα του. Από τον 15ο αι. διατηρούνται παραστάσεις στο βόρειο και το νότιο τοίχο. Στον 17ο αιώνα πρέπει να χρονολογηθεί παράσταση στο χώρο της πρόθεσης. Στον 18ο αι. ανήκουν οι τοιχογραφίες της κόγχης του ιερού και του ανατολικού τοίχου.

 

A two-aisled church with a saddleback roof. It retains successive layers of mural decoration dating back to the 15th, 17th and 18th c. The northern wall, part of the sanctuary including the apse and part of the external southern wall are the oldest architectural remains of the church; at the late stages of repairs in the 19th c., a wooden gallery in the western section was added. On the northern and southern walls survive 15th-c. depictions. A painting in the prothesis most likely dates back to the 17th c. The mural paintings in the apse of the sanctuary and on the eastern wall date back to the 18th c.