ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ST. VASILIOS

Ο ναός του Αγίου Βασιλείου, πιθανώς κτίσμα του τέλους 18ου αι. είναι μία τρίκλιτη βασιλική με τετράρριχτη στέγη.  Ο διαχωρισμός των κλιτών γίνεται υποτυπωδώς με δύο σειρές ξύλινων στύλων. Πάνω από δυτικό τμήμα του ναού υπάρχει ξύλινος γυναικωνίτης, ο οποίος είναι ευθύγραμμος σε κάτοψη. Ο ναός δε φέρει τοιχογραφίες.

 

The church of St. Vasilios, most likely built in the late 18th c., is a three-aisled basilica with a hip roof. The separation of the aisles is effected in a rudimentary way by means of two rows of wooden pillars. Above the western section of the church there is a wooden matroneum, of a straight-line ground plan. The church has no painting decoration.