ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ / ST. SPYRIDON

Τρίκλιτη βασιλική του 18ου – 19ου αι. με δίρριχτη στέγη και νεωτερικές επεμβάσεις στο δυτικό τμήμα της.

 

An 18th-19th-c. three-aisled basilica with a saddleback roof, that underwent recent interventions in its western section.