ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, 18ος – 19ος αι. (;) / ST. SPYRIDON, 18th – 19th c. (?)

Τρίκλιτη βασιλική του 18ου – 19ου αι. με δίρριχτη στέγη και νεωτερικές επεμβάσεις στο δυτικό τμήμα της.

 

An 18th-19th-c. three-aisled basilica with a saddleback roof, that underwent recent interventions in its western section.