ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ / ST. SAVVAS OF KYRIOTISSA

Μετά την Υπαπαντή και ένα μέτωπο σύγχρονων πολυκατοικιών φθάνουμε στο ναό του Αγίου Σάββα, καθολικό μονής των μέσων του 14ου με κτητόρισσα την Ξένη Παλαιολογίνα, μοναδικό πρόσωπο του οίκου των Παλαιολόγων στη Βέροια, το όνομα της οποίας σώζεται σε συντομογραφημένη επιγραφή στην κόγχη του ιερού βήματος. Στη σημερινή του μορφή είναι μία τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα και δίρριχτη στέγη ύστερα από τις νεωτερικές επεμβάσεις του 19ου αι. Από τον υστεροβυζαντινό ναό του 14ου αι. διατηρούνται ο ανατολικός τοίχος και οι διαχωριστικοί τοίχοι του ιερού, όπου διασώζονται τοιχογραφίες του β΄ μισού του 14ου αι. και σημαντικός κεραμοπλαστικός διάκοσμος.

 

After Ypapanti Church and a front of contemporary apartment buildings, we reach the Church of St. Savvas, the catholicon of a mid-14th-c. monastery built by Xeni Palaiologina, the sole representative of the Palaeologus dynasty in Veria, whose name survives in an abbreviated inscription in the apse of the holy bema. In its present-day form, it is a three-aisled basilica with a narthex and a gambrel roof, following recent interventions in the 19th c. Of the 14th-c. late Byzantine church, the eastern wall and separating walls of the sanctuary survive, featuring mural paintings of the 14th c. and notable ceramic decoration.