ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ, 14ος – 19ος αι. / ST. SAVVAS OF KYRIOTISSA, 14th – 19th c.

Μετά την Υπαπαντή και ένα μέτωπο σύγχρονων πολυκατοικιών φθάνουμε στο ναό του Αγίου Σάββα, καθολικό μονής των μέσων του 14ου με πιθανή κτητόρισσα την Ξένη Παλαιολογίνα, πρόσωπο του κλάδου των Παλαιολόγων που εντοπίζεται στη Βέροια, το όνομα της οποίας σώζεται σε συντομογραφημένη επιγραφή στην κόγχη του ιερού βήματος. Στη σημερινή του μορφή είναι μία τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με νάρθηκα, ύστερα από τις νεωτερικές επεμβάσεις του 19ου αι. Από τον υστεροβυζαντινό ναό του 14ου αι. διατηρούνται ο ανατολικός τοίχος και οι διαχωριστικοί τοίχοι του ιερού, όπου διασώζονται τοιχογραφίες του β΄ μισού του 14ου αι. και σημαντικός κεραμοπλαστικός διάκοσμος.

 

After Ypapanti Church and a front of contemporary apartment buildings, we reach the Church of St. Savvas, the catholicon of a mid-14th-c. monastery probably built by Xeni Palaiologina, representative of the Palaeologus dynasty in Veria, whose name survives in an abbreviated inscription in the apse of the holy bema. In its present-day form, it is a three-aisled basilica with a narthex and a gambrel roof, following recent interventions in the 19th c. Of the 14th-c. late Byzantine church, the eastern wall and separating walls of the sanctuary survive, featuring mural paintings of the 14th c. and notable ceramic decoration.