ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΑΡΑ, τέλη 16ου – 17ος αι. / ST. NIKOLAOS PSARAS, late 16th – 17th c.

Ο ναός του Αγίου Νικολάου του Ψαρά είναι μία τρίκλιτη βασιλική με δίρριχτη στέγη. Ο διαχωρισμός των κλιτών γίνεται από έναν κίονα σε κάθε τοξοστοιχία. Πιθανώς η κόγχη του ιερού να ανήκει σε προηγούμενο ναό και να ενσωματώθηκε στο νέο. Τοιχογραφίες του 17ου αι. διατηρούνται στο ιερό, ενώ η ύπαρξη του ναού και στον 16ο αι. βεβαιώνεται από παλαίτυπο του 1588.

 

The church of St. Nikolaos Psaras is a three-aisled basilica with a saddleback roof. The aisles are separated by a column in each arcade. The apse of the sanctuary most likely belonged to an earlier church and was incorporated in the more recent one. There are 17th-c. mural paintings in the sanctuary, while the presence of the church in the 16th c. is confirmed by an incunabulum of 1588.