ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΔΕΞΙΑΣ, 18ος αι. / ST. NIKOLAOS OF DEXIA PARISH, 18th c.

Ο Άγιος Νικόλαος της ενορίας Δεξιάς είναι μία μονόχωρη εκκλησία με δίρριχτη στέγη χωρίς τοιχογραφίες, πιθανόν κτίσμα του τέλους του 18ου αι, αν σταθούμε στη χρονολόγηση εικόνων του τέμπλου και σε επιγραφή που φέρει μία από αυτές.

 

St. Nikolaos of Dexia parish is a single-naved church with a saddleback roof and no mural paintings. It was most likely built in the late 18th c., considering the dating of icons in the iconostasis and an inscription on one of them.