ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ST. GEORGIOS (PARISH CHURCH)

Ο ενοριακός ναός του Αγίου Γεωργίου ήταν στην αρχική του μορφή μία τρίκλιτη πιθανόν βασιλική του 14ου αι., η οποία δέχθηκε ριζική ανακαίνιση με αύξηση του μεγέθους της στον 16ο αι. Η επόμενη ανακαίνιση, που δέχθηκε ο ναός κατέστρεψε τα περισσότερα τμήματα της φάσης του 16ου αι. Τα δείγματα του ζωγραφικού διακόσμου του 14ου αι. κοσμούν το ανατολικό αρχικό αέτωμα, ενώ στον βόρειο τοίχο της βασιλικής  διατηρείται παράσταση του 16ου αι.

 

In its initial form, the parish church of St. Georgios was most likely a 14th c. basilica that underwent a radical renovation involving an increase of its size in the 16th c. The next renovation destroyed most of the 16th-c. parts. Examples of the 14th-c. painted decoration grace the original eastern pediment, while a 16th-c. depiction survives on the northern wall of the basilica.