ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΞΙΑΣ, 14ος – τέλη 18ου/αρχές 19ου αι. / PANAGIA DEXIA, 14th – late 18th/early 19th c.

Η Παναγία Δεξιά είναι μία τρίκλιτη βασιλική του τέλους του 18ου – αρχών του 19ου αι., η οποία έχει ενσωματώσει τμήμα του ιερού από προηγούμενο ναό του 14ου αι. Διασώζει στο ιερό βήμα τοιχογραφίες του 14ου αι.

 

Panagia Dexia is a three-aisled basilica dating back to the late 18th-early 19th c.; it incorporates part of the sanctuary of an older 14th-c. church. Mural paintings dating back to the 14th c. survive in the sanctuary.