Έκθεση πρώτου ορόφου

Η πρώτη έκθεση του Μουσείου φιλοδοξεί να προβάλλει το γενικότερο πνεύμα του βυζαντινού πολιτισμού και ταυτόχρονα να παρουσιάσει τη θέση της Βέροιας μέσα στα πλαίσιά του. Ιδιαίτερα, εστιάζει στην ύπαρξη ή μη πολιτισμικών σχέσεων (κοινωνικών, οικονομικών, εκκλησιαστικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών) και αλληλεπιδράσεων της εν λόγω πόλης με την εκάστοτε κεντρική εξουσία αλλά και με τις περιοχές του ευρύτερου μακεδονικού χώρου, με τις οποίες γειτνίαζε. Επιπλέον, έμφαση δίνεται στο βασικό φορέα διάδοσης ιδεών, τον άνθρωπο.

219-1925_IMG

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα η έκθεση διακρίνεται σε πέντε ενότητες. Αρχικά, παρουσιάζεται το επίπεδο επικοινωνίας της Βεροίας με την Κωνσταντινούπολη, το κατεξοχήν κέντρο καλλιτεχνικής παραγωγής, στη συνέχεια με τη Θεσσαλονίκη, το δεύτερο σε σπουδαιότητα καλλιτεχνικό κέντρο της αυτοκρατορίας, που ανακλά την τέχνη της πρωτεύουσας διαμορφώνοντας ταυτόχρονα τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της και έπεται η Καστοριά, ως παράλληλο παράδειγμα πόλης της περιφέρειας.

Στην τέταρτη ενότητα, διερευνώνται οι πολιτισμικές σχέσεις των πόλεων μέσα από τη ζωγραφική των μνημείων της Βεροίας κατά τη μεταβυζαντινή εποχή, ενώ στην τελευταία γίνεται εκτενής αναφορά στη δραστηριότητα των καλλιτεχνών, οι επαγγελματικές μετακινήσεις των οποίων καταδεικνύουν το μέγεθος των πολυεπίπεδων σχέσεων, επιρροών και ανταλλαγών μεταξύ των βυζαντινών πόλεων.

219-1919_IMG (2)